موکاپ کامپوتر

موکاپ کامپوتر

موکاپ کامپوتر

موکاپ کامپوتر

این موکاپ ساخت خودمان است با طرحی زیبا و به صورت نقاشی است و حالت سایه هم دارد و نسبت به قیمت هم خوبی این موکاپ مانند ندارد و برای 15 نفر اول قیمت آن 3000 تومان می شود کد آن (500001) است .