نت آهنگ بگذر ز من ای آشنا عارف

نت آهنگ بگذر ز من ای آشنا عارف

نت آهنگ بگذر ز من ای آشنا عارف

نت آهنگ بگذر ز من ای آشنا عارف

نت آهنگ ویلن بگذر زم ای آشنا