نت آهنگ ای ایران روح اله خالقی

نت آهنگ ای ایران روح اله خالقی

نت آهنگ ای ایران روح اله خالقی

نت آهنگ ای ایران روح اله خالقی

نت آهنگ حماسی ای ایران ساخته روح اله خالقی که در جریان حمله متفقین به ایران جهت برانگیختن روحیه وطن پرستی ایرانیان توسط روح اله خاقی ساخته شد.