فایل لیزر تخته نرد و شطرنج

فایل لیزر تخته نرد و شطرنج

فایل لیزر تخته نرد و شطرنج

فایل لیزر تخته نرد و شطرنج

مجموعه 4 فایل کورل 2017 تخته نرد و شطرنج فایل بندی تکه تکه جهت لیزر کردن در اندازه دلخواه طراحی های متفاوت و شیک تاس ها و مهره ها نیز طراحی شده اند